Privacybeleid Easyplus Home Control App en Easylink

Privacybeleid Easyplus Home Control App en Easylink

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://apexsyst.com/professionals.

Apex Systems International BVBA         
Hermesstraat 6c,         
1930 Zaventem         
KBO nr. 0477.879.507         
Telefoonnummer: 02/720 03 22          
E-mail: info@apexsyst.com 

Algemeen

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die zich toegang verschaffen en gebruik maken van de Easyplus Home Control app (EPHC) en van de Easylink PC software.(hierna de ‘Toepassing/Toepassing(en)’). 
– De Toepassingen zijn een uitgave van:
Apex Systems International BVBA         
Hermesstraat 6c,         
1930 Zaventem         
KBO nr. 0477.879.507         
Telefoonnummer: 02/720 03 22          
E-mail: info@apexsyst.com 
Door een Toepassing van Apex Systems International te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent de gebruiker de volgende voorwaarden te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan.
Tenzij anders aangegeven, verwijst ‘ASI’ op onze Toepassingen naar Apex Systems International BVBA, met maatschappelijke zetel te Hermesstraat 6c, 1930 Zaventem en KBO-nummer 0477.879.507, en desgevallend de vennootschappen, logo’s, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn met Apex Systems International BVBA.
De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Apex Systems International BVBA behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op deze Disclaimer. U wordt dan ook verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.

Gebruiksrichtlijnen

Door een Toepassing te gebruiken, verklaart u zich akkoord om:
•         Geen handelingen te stellen die het gebruik van die Toepassing door andere gebruikers belemmeren, of die de veiligheid van deze Toepassing verstoren
•         Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden op een Toepassing
•         Geen gebruik te (proberen) maken van de account, het paswoord of het systeem van een andere gebruiker zonder machtiging van ASI.
Indien u wenst in te loggen op een Toepassing als geregistreerd gebruiker, dient u ons privacybeleid (zie hierna) na te leven, en u te allen tijde te gedragen als een zorgvuldig lid van de ASI-gemeenschap. Met betrekking tot de gegevens die u aan ASI toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:
– dat deze geen logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
– dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.
Als geregistreerd gebruiker vrijwaart u ASI tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. ASI kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat haar door gebruikers wordt toevertrouwd.

AFSLUITEN VAN DE PERSOONLIJKE TOEGANGSCODE

ASI heeft het recht om de toegang tot haar Toepassingen voor een gebruiker af te sluiten in volgende gevallen:
–         bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van een Toepassing,         
–         bij overtreding van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer,
–         indien ASI dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de gebruiker, of andere gebruikers te vrijwaren,
–         ingeval van mededeling door de gebruiker aan ASI van het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde.
ASI gaat ervan uit dat de inhoud van de op de Toepassing geplaatste berichten of bestanden van enigerlei aard uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker ASI op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke log in.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

ONBESCHIKBAARHEID VAN TOEPASSINGEN

ASI behoudt zich het recht voor de dienstverlening via haar Toepassingen op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. 
ASI behoudt zich ook het recht voor haar Toepassingen, de persoonlijke log in alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist. 
ASI geeft geen garanties voor de goede werking van haar Toepassingen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van EPHC of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van EPHC. De inhoud van een Toepassing (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

AANSPRAKELIJKHEID

1)  Informatie op de Toepassingen

De informatie op onze Toepassingen is algemeen en desgevallend commercieel van aard. De informatie is niet uitputtend. Ondanks onze redelijke inspanningen kan het voorkomen dat de informatie niet nauwkeurig of actueel is, of dat zij niet van toepassing is op de omstandigheden van een welbepaald geval. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan een bedrieglijke voorstelling van zaken) op een Toepassing.
Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op een Toepassing vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. ASI onttrekt zich aan iedere aansprakelijkheid voor een verlies of een schade die direct, indirect of anderszins uit het gebruik van een Toepassing of de daarin opgenomen informatie voortvloeit. Het voorgaande geldt ongeacht de aard van het verlies of de schade.

2) Gebruik van de Toepassingen

Wij zijn niet verplicht de informatie op onze Toepassingen up te daten. Niettegenstaande, is ASI volledig vrij om een Toepassing op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk, offline te halen en te wijzigen, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving of aankondiging vereist is.
Bovendien biedt ASI geen enkele garantie voor wat betreft de goede werking van de Toepassingen. Ongeacht de oorzaak, kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking van of de ontoegankelijkheid van een Toepassing.
In geen geval is ASI aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP DE TOEPASSINGEN

De inhoud van en de gegevens die kunnen worden gedownload van de Toepassingen zijn allemaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder echter beperkt te zijn tot het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, het octrooirecht en de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals de aanvragen tot dergelijke rechten (hierna ‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De Intellectuele Eigendomsrechten behoren steeds toe aan ASI of derden waarmee ASI de nodige afspraken heeft gemaakt.
Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten. Bijgevolg, verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere mogelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van EPHC of van de hierboven vermelde derden. 
Tenzij en voor zover uitdrukkelijk en op dwingende wijze toegelaten bij wet, of tenzij u de schriftelijke voorafgaande toestemming van ASI verkrijgt, is elk hergebruik van een Toepassing voor niet-commerciële en/of commerciële doeleinden ten strengste verboden.
Op eenvoudig verzoek van ASI, zal u onmiddellijk een einde stellen aan iedere reproductie of andere exploitatie van de voormelde Intellectuele Eigendomsrechten. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u de Toepassing niet insluiten noch een link maken.

GEBRUIK VAN HYPERLINKS

De Toepassingen kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Wanneer we een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot onze Toepassingen. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat ASI de betreffende website(s) heeft geanalyseerd of deze website(s) of de inhoud ervan goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die meningen bevat die strijdig zijn met meningen uitgedrukt in een van onze Toepassingen, of anderszins door ASI geuit.
Wijzelf, noch onze dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van alle websites via welke u toegang hebt verkregen tot een van onze Toepassingen, alle websites tot welke u toegang zou hebben gekregen via een van onze Toepassingen, evenals alle websites waar wij, zelfs onrechtstreeks, naar zouden verwijzen op een onze Toepassingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites of links. Wij verklaren uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere kenmerken van iedere andere website die aan een derde toebehoort. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die te wijten is aan de inhoud of de kenmerken van zulke websites.
In het geval dat uzelf een hyperlink naar een van onze Toepassingen zou willen voorzien, dient u steeds voorafgaand een verzoek per mail te richten naar ASI: info@apexsyst.com. Alzo mogen de pagina’s van een Toepassing niet in de pagina’s van een andere website worden opgenomen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Wij bespreken graag met u de implicaties van elke onduidelijkheid. Stuur ons een e-mail met uw vragen op: info@apexsyst.com. 
De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van ASI. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u onze privacyverklaring lezen (zie hieronder).

NIETIGE OF ONGELDIGE BEPALINGEN

Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling los te maken zijn van de overige bepalingen die geldig blijven, voor zover toegestaan door de wet. Voor wat betreft de ongeldige bepaling, aanvaardt u dat deze zal vervangen worden door een nieuwe bepaling die de wil van de partijen zoveel als mogelijk benadert, en toch binnen de grenzen blijft van hetgeen de wet toelaat.

TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van onze Toepassingen en de gegevens die ervan zijn gedownload, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van een Toepassing, is het hof en de rechtbank van Leuven bevoegd.

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten via info@apexsyst.com.

Privacy beleid

ASI hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen die gebruik maken van haar toepassingen. ASI houdt er dan ook aan (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. We raden u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen, want die is van toepassing op de EPHC app en de Easylink PC Software (hierna de ‘Toepassing/Toepassing(en)’). Met deze verklaring wil ASI u meer in detail informeren over de verwerking van (uw) persoonsgegevens specifiek met betrekking tot het gebruik van (een van) de Toepassingen. Door een Toepassing van ASI te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent de gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan.


(1) EIGENAAR EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 

1.1 Apex Systems International BVBA met maatschappelijke zetel te Hermesstraat 6c, 1930 Zaventem en KBO-nummer 0477.879.507 (hierna ‘ASI), is eigenaar van de Toepassingen en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierna bepaald.

(2) WELKE GEGEVENS VERZAMELT ASI? 

2.1 Tijdens uw Gebruik, slaan de servers die zich bij ASI bevinden en/of diegenen die ten behoeve van ASI worden gehost door derden, op basis van uw IP-adres(sen), het invullen van vragenlijsten of op enigerlei andere wijze (al dan niet automatisch) informatie op over uw Gebruik.

2.2 De door ASI opgeslagen informatie kan dus bepaalde van uw persoonsgegevens bevatten. Het betreft meer bepaald de volgende informatie (hierna de ‘Informatie’): Naam, Familienaam, Adres, Telefoonnummer, Emailadres en eventueel BTW nr. Er worden ook login en paswoord gegevens bewaard.

2.3 Wanneer u zelf informatie aanvraagt via de Toepassing (bijv. de gegevens van uw gebouw), kan het zijn dat we Informatie van u willen ontvangen. Desgevallend, worden uw persoonsgegevens verwerkt om gevolg te geven aan uw vragen en u tevens in de gewenste vorm te voorzien van informatie, goederen, producten en vereiste diensten. 

2.4 Indien wij u vragen om Informatie, zorgen we ervoor dat het verzamelen en gebruik in strikte overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven. Zoals gesteld, stemt u door bij het downloaden, installeren en/of gebruiken van een Toepassing, in met de Privacyverklaring, en dus ook met de verwerking van uw Informatie.

2.5 Aan de hand van de Informatie, kunt u echter niet worden geïdentificeerd als individu. Men zal enkel uw Easyplus Home Controller of ander apparaat waarvan u gebruik maakt voor een Gebruik, kunnen identificeren. 


(3) DE DOELEINDEN: WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT ASI UW GEGEVENS? 

3.1 De door ons verzamelde niet-geanonimiseerde Informatie zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
(a) U toelaten om een Toepassing te downloaden en te installeren, om uw registratie en authenticatie bij het Gebruik mogelijk te maken evenals om gebruik te maken van en toegang nemen tot de Toepassing, m.i.v. het invullen van vragenlijsten; 
(b) het optimaliseren van de werking en beveiliging van de Toepassingen ten behoeve van alle gebruikers; en 
(c) het voeren van directe marketing 
3.2 Indien we overwegen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden (zie hierboven), zullen wij hiervoor steeds om uw voorafgaande toestemming vragen dan wel u tijdig informeren over iedere wijziging van de Privacyverklaring in die zin. 


(4) HET BEWAREN VAN DE GEGEVENS 

4.1 Uw Informatie wordt opgeslagen vanaf de ontvangst ervan en gedurende de periode die noodzakelijk is om ons in staat te stellen efficiënt contact met u op te nemen betreffende uw Easyplus Home Control systeem. De gegevens worden vervolgens verwijderd. Wij verzamelen geen andere Informatie over u dan hierboven onder punt 2.2 beschreven.
4.2 Ter bescherming van de persoonsgegevens die zich onder onze controle bevinden, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy in het rechtsgebied van de Toepassingen. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies te voorkomen. 

(5) TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN COMMERCIEEL GEBRUIK

5.1 In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op gratis toegang en verbetering van uw persoonsgegevens.
U kunt uw rechten doen gelden door een e-mail te sturen naar info@apexsyst.com, of door ons een brief toe te zenden op het adres bepaald in punt 1.1. Bij zulke e-mail of brief moet u steeds een kopie van uw identiteitskaart voegen. 
5.2 U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen directe marketing, en kan dit recht uit oefenen door contact op te nemen met ASI op het adres zoals vermeld in punt 1.1 of via info@apexsyst.com . 

(6) COOKIES 

6.1 Tijdens uw Gebruik kunnen er ook kleine tekstbestanden, zogenaamde ‘cookies’, automatisch worden gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om onze Toepassingen te gebruiken.
1) Wat is een cookie? 
6.1.1 De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of de server van een Toepassing, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de internetgebruiker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen zijn van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van de Toepassing verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. 
De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser. 
2) Uw toestemming 
6.2.1 Tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is, zal het gebruik van Cookies steeds uw voorafgaande toestemming vereisen. 
6.2.2 Bij het downloaden, installeren of gebruiken van een Toepassing, stemt u er dan ook mee in dat ASI informatie op uw toestel opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw toestel. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart nummer. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft. 
3) Waarom gebruiken wij cookies? 
6.3.1 Cookies stellen ons in de eerste plaats in de gelegenheid om u een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Ze maken het ook mogelijk om meer te weten te komen over de manier waarop een Toepassing werkt. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw Gebruik beter afgestemd kan worden op uw wensen. De verzamelde gegevens worden tevens gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. 
Aan de hand van Cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. 
Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven onder punt 3 van deze Privacyverklaring. 
6.3.2 In geen geval zal ASI Cookies voor andere doeleinden gebruiken of aan derden overmaken, zonder uw voorafgaande toestemming te hebben bekomen. 
6.3.3 Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om de Toepassing te bekijken. 
4) Welke soorten cookies worden gebruikt voor onze Toepassingen? 
6.4.1 Op de Toepassing(en) wordt gebruik gemaakt van Cookies voor: 
(i) Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid; en 
(ii) Opslag van voorkeuren, 
6.4.2 In geen geval worden Cookies verzameld die betrekking hebben op gezondheidsgegevens of gevoelige informatie. 
5) Hoe kan ik cookies beheren? 
6.5.1 Iedere deelnemer kan zich verzetten of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door de installatie van een Toepassing te onderbreken of een reeds gedownloade en geïnstalleerde Toepassing te verwijderen van zijn of haar toestel. 
6.5.2 Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen. 
De instellingen van uw webbrowser: 
Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. 
U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer. 
Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via een Toepassing aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist. 
De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen. 
De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen: 
Voor internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Voor Safari: 
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Voor Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Voor Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Voor Opera: 
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

6) Hoelang bewaart ASI de Cookies?
6.6.1 De gegevens verzameld a.d.h.v. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Indien u geen Cookies wenst, kan u deze zoals hierboven bepaald, via uw browser weigeren. 


(7) HYPERLINKS 

7.1 Een Toepassing kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de Toepassing van ASI. ASI is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van het beleid van ASI. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring en het privacybeleid van ASI. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.
7.2 Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met ASI te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde. 

(8) NALEVING VAN DE REGELS INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

8.1 Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn bedoeld om uw privacy te beschermen. Wij ontvangen graag uw wensen en opmerkingen naar aanleiding hiervan.
8.2 Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het openbaar register consulteren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ASI, kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens vermeld onder punt 1.1 van deze Privacyverklaring. 


(9) HERZIENINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING 


9.1 Als deelnemer bent u er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert ASI op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de Privacyverklaring.